Patriarhia romana Biserica Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul si Sfintii Martiri Brancoveni Arhiscopia Bucurestilor

Parohia Înălţarea Sfintei Cruci - Titan

Biserica "Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul" şi "Sfinţii Martiri Brâncoveni"

Acatistul Sfântului Prooroc Ilie TesviteanulAcatistul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul Condac 1:

        Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru mustrător al împăraţilor nelegiuiţi strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atottiitorul, cu sfinţenia vieţii şi a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri şi vei veni înaintea celei de a două veniri a lui Hristos, laudă îţi aducem ţie, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare îndrăzneala către Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile şi necazurile cu rugăciunile tale, pe noi cei ce-ţi cântăm : Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Icos 1:

        Înger vieţuitor în trup te-ai arătat, proorocule, prin râvnă cea pentru Dumnezeu şi prin viaţă ta curată; căci încă prunc fiind, părintele tău, Sovah, văzut-a îngeri luminaţi cu ţine vorbind, cu foc infasurandu-te şi cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel că râvnă ta e fierbinte pentru Dumnezeu şi că puterea graiurilor şi a vieţii tale e că o lumina neprihănită; pentru aceea, cu uimire grăim ţie unele că acestea: Bucură-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel; Bucură-te, cel ce încă din pântecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului şi al bunei cinstiri a lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce asupra căruia s-a descoperit preaslăvită arătare, ce a minunat pe părintele tău; Bucură-te, cel ce din tinereţe ai iubit curăţia feciorelnică şi tăcerea; Bucură-te, cel ce ai urat deşertăciunile lumii şi toate bucuriile ei, iar sufletul tău în întregime l-ai închinat lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce cu lumina înţelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat şi cu învăţătură temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adăpat; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 2:

        Văzând nelegiuire şi răzvrătire în Israel, preamărite profetule, te-ai întristat cu duhul şi în râvnă pentru slavă lui Dumnezeu te-ai aprins, pentru că fiii lui Israel se închinau la idolii cei urâţi şi de Dumnezeu cel adevărat se îndepărtau, Căruia toate ostile cereşti cu cutremur Îi cântau : Aliluia !

Icos 2:

        Mintea intunecandu-şi cu pornirile cele rele, Ahab, împăratul cel ce făcea fărădelege, lepadandu-se de adevăratul Dumnezeu, Atottiitorul, şi închinându-se josnicului Baal, a înmulţit închinarea la idoli şi nelegiuirea în împărăţia să. Iar tu, proorocule, că un mare râvnitor pentru Dumnezeu, cu îndrăzneala ai înfruntat pe împărat, ameninţându-l, prevestind pedeapsa pentru el şi pentru împărăţia să, că trei ani şi şase luni nu va cădea ploaie, nici rouă şi foamete mare va fi peste tot pământul. Drept aceea, minunandu-ne de râvnă ta şi de îndrăzneala ta cea mare pentru Dumnezeu, cu iubire grăim ţie : Bucură-te, propovăduitorul neînfricat al adevărului şi mare luptător pentru cucernicie; Bucură-te, cel ce cu râvnă ta dojeneşti toată nelegiuirea; Bucură-te, cel ce ai înduplecat pe Domnul îndelung-răbdătorul să nu pedepsească cu desăvârşire pe cei păcătoşi; Bucură-te, cel ce cu cuvântul ai încuiat cerul, iar pământul cel roditor l-ai făcut sterp; Bucură-te, cel ce pentru nelegiuirea oamenilor, foamete de trei ani de la Dumnezeu ai cerut; Bucură-te, că Domnul cel Preaînalt te-a trimis la Ahab, precum oarecând pe Moise la Faraon; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 3:

        Cu puterea rugăciunii tale, preaminunate proorocule, în adevăr ai încuiat cerul şi n-a plouat trei ani şi şase luni şi a fost mare foamete peste tot pământul, până când, chinuiţi de arşiţa şi foamete, cei nelegiuiţi s-au întors către Domnul, pocaindu-se şi cu umilinţă cântând Lui : Aliluia !

Icos 3:

        Având negrăită bunăvoire către ţine, proorocule, vrut-a Domnul să te deosebească de fiii cei fără de lege ai lui Israel că să nu înduri împreună cu ei foametea şi setea şi ţi-a poruncit să te duci la răul Cherit, unde corbii te-au hrănit, aducându-ţi pâine şi carne. De aceea, îţi aducem laudele acestea: Bucură-te, cel ce cu postul şi cu privegherea ai nimicit toate deşertăciunile şi cugetările pământeşti; Bucură-te, cel ce cu rugăciuni şi gânduri curate, mintea ţi-ai înălţat-o spre cele de sus; Bucură-te, mărirea patriarhilor şi podoabă proorocilor; Bucură-te, laudă celor feciorelnici şi mărirea cuviosilor; Bucură-te, îndrumătorul ierarhilor şi tăria mucenieilor; Bucură-te, că ai întors pe calea adevărului pe fiii lui Israel orbiţi de nelegiuire şi necredinţa; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 4:

        Vifor mare, dărâmând munţi, mergea înainte, când Domnul S-a apropiat de ţine în Horeb, proorocule; încă şi cutremur s-a făcut, dar nu în cutremur S-a arătat Domnul, iar după cutremur foc, şi nici în foc s-a arătat Domnul; ci, după foc, adiind vânt răcoritor, în el ţi S-a arătat Domnul a Cărui apropiere simţind, cu veşmânt ţi-ai acoperit faţă, cântând cu frică şi bucurie : Aliluia !

Icos 4:

        Auzind nelegiuitul împărat Ahab de porunca ta, că să aduni toate seminţiile lui Israel pe muntele Carmel, unde să fie aduşi şi profeţii cei mincinoşi ai lui Baal, îndată trimiţând, i-a adunat pe toţi şi a venit şi el acolo. Iar tu, râvnitor de slavă lui Dummezeu, dorind să ruşinezi cu desăvârşire pe idolii cei urâţi şi să preaslăveşti pe adevăratul Dumnezeu, ai poruncit să se pregătească două altare pentru jertfă, iar foc să nu le pună, zicând : Adevăratul Dummezeu va fi acolo, Care la rugăciunea noastră ne va ascultă, trimiţând foc. Auzind acestea, poporul a grăit, zicând : bine a zis Ilie, să fie aşa; iar noi, mărindu-te, cântăm ţie : Bucură-te, marele sol al Împăratului ceresc şi vestitor al sfintelor Sale porunci; Bucură-te, diamant statornic în râvnă şi stâlp neclintit al bunei cinstiri; Bucură-te, puternice apărător al adevărului şi luptător neînvins împotriva vrăjmaşilor Domnului; Bucură-te, dezradacinatorul necinstei ce sădesti evlavia şi curăţia; Bucură-te, râvnitor înflăcărat al slavei lui Dumnezeu; Bucură-te, că şi în ultimele zile ale lumii acesteia vei propovădui pe adevăratul Dummezeu şi vei mustră pe antihristul cel blestemat; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 5:

        Împărăteasa Isabela cea fără de lege, cugetând să te stîngă pe ţine cel ce eşti stea de Dumnezeu luminată, aprinzându-se de manie asupra ta pentru nimicirea profeţilor ei mincinoşi a pus la cale uciderea ta. Totodată i s-a împietrit inima, nevoind să creadă în minunile tale, proorocule, nici să cunoască pe Adevăratul Dumnezeu, că să-I cânte Lui : Aliluia !

Icos 5:

        Toţi israelitenii văzând că, la rugăciunea ta, foc de la Domnul din cer s-a pogorât peste jertfă ta, preamărite proorocule, de s-a aprins şi, mistuind-o pe ea, au ars toate : lemnele, pietrele precum şi apă, căzut-au cu fetele lor la pământ, strigând : Cu adevărat Domnul Dumnezeu Acela este Dumnezeul cel adevărat ! Şi au crezut oamenii în Dumnezeul ce adevărat, iar pe proorocii cei mincinoşi i-au junghiat. Deci slăvind pe Atotputernicul Dumnezeu, făcătorul de minuni, ţie, celui ce ai plăcut lui Dumnezeu, îţi cântăm unele că acestea : Bucură-te, cel ce ai dobândit mare îndrăzneala înaintea Stăpânitorului tuturor; Bucură-te, cel ce prin semne şi minuni adevărul dumnezeiesc ai întărit; Bucură-te, cel ce înşelăciunea demonilor ai ruşinat, iar credinţă adevărată o ai preamărit; Bucură-te, cel ce pe necredincioşi cu adevărată cunoştinţă de Dumnezeu i-ai luminat; Bucură-te, cel ce prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic Taină Preasfintei Treimi ai descoperit; Bucură-te, că toată firea cea fiitoare ţie s-a supus, iar focul şi apă ţi-au fost ascultătoare, slujind ţie; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 6:

        Propovăduitor al cunoaşterii şi cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat, proorocule, nu numai întru Israel, ci şi între păgâni, căci trimis ai fost de Domnul în Sarepta Sidonului, la o văduva săracă, hrănindu-te pe ţine însuţi şi mai ales pe ea hrănind-o în timpul foametei, prin darul facerii de minuni şi înmulţind făină şi uleiul în casă ei, pe tot timpul foametei. Şi după ce te-ai rugat, suflând de trei ori, ai înviat pe fiul văduvei, cântând lui Dumnezeu, Celui ce face minuni : Aliluia !

Icos 6:

        Strălucind cu mare râvnă pentru Dumnezeu Atottiitorul, te-ai întristat foarte, proorocule, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul, au dărâmat altarele Lui şi au omorât pe profeţii Lui. Domnul, însă, pentru mângâierea ta, ţi-a vestit că nu tot Israelul s-a îndepărtat de la El, ci are încă şapte mii de robi necunoscuţi, care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Pentru această, amintindu-ne de râvnă ta cea pentru Dumnezeu, îţi cântăm unele că acestea: Bucură-te, slujitor credincios şi prieten apropiat al Domnului; Bucură-te, chip şi laudă binecredinciosilor păstori; Bucură-te, îndrumătorul mântuirii şi luminatorul celor ce zac întru întuneric; Bucură-te, cel ce îmbărbătezi pe apărătorii adevărului şi-i întăreşti în lupte şi suferinţe pentru dreptate; Bucură-te, cel ce ardeai că o flacăra serafimică pentru dragostea lui Dumnezeu; Bucură-te, că şi Domnul în toate te-a ascultat şi, la rugăciunea ta, toate ţi le-a împlinit; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 7:

        Domnul cel iubitor de oameni voind să arate milostivirea Să păcătoşilor ce se pocăiesc, după trecerea timpului de foamete profeţit de ţine, proorocule, prin graiul buzelor tale a trimis ploaie îmbelşugată şi paşnică pământului însetat; iar fiii lui Israel invrednicindu-se de această mare milostivire, cu inima umilită şi mulţumitoare au cântat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icos 7:

        O nouă fărădelege a adăugat faptelor sale celor rele necinstitul împărat Ahab, când a poruncit să-l omoare pe nevinovatul Nabot şi a răpit via lui. Drept aceea, mustrând pe împăratul călcător de lege, i-ai profeţit, sfinte proorocule, că, în locul unde a fost omorât Nabot, porcii şi câinii îi vor linge sângele, iar pe Isabela, femeia lui o vor mânca câinii şi toată casă lui va fi nimicită. Cunoscând că această profeţie grozavă s-a împlinit, ne cutremurăm grăind ţie unele că acestea: Bucură-te, groaznicule răzbunător al asupriţilor şi asupra celor cu inima împietrită; Bucură-te, apărător tare al orfanilor şi al celor năpăstuiţi; Bucură-te, cel ce pedepseşti pe călcătorii sfintelor sărbători ale Bisericii Ortodoxe; Bucură-te, cel ce ai coborât din domnie pe defăimătorul numelui lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce cu cuvântul nimicesti că prin trăznet gândurile cele rele; Bucură-te, cel ce cunoşteai viitorul că şi prezentul, şi cele îndepărtate că pe cele apropiate le-ai proorocit; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 8:

        Purtare de grijă minunată şi mai presus de fire ţi-a arătat Dommul, proorocule, când a poruncit corbilor nesăţioşi şi sălbatici să te hrănească, în timpul foametei lângă răul Cherit, unde îţi petreceai timpul în rugăciuni şi în cugetare de Dumnezeu, cântând lui Dumnezeu : Aliluia !

Icos 8:

        Pe deplin ai fost împodobit cu smerenie, proorocule al lui Dumnezeu; pentru această, pe cei doi sutaşi, care cu mândrie au venit la ţine cu ostaşi că să te ducă înaintea nelegiuitului împărat Ohozia, tu cu foc i-ai ars; iar pe Avdie, cel ce hrănea pe ucenicii profeţilor, care cu smerenie a venit la ţine, l-ai miluit. Pentru această, îţi aducem aceste cântări de laudă: Bucură-te, umilitorul şi pedepsitorul celor îngâmfaţi şi ocrotitorul şi apărătorul celor smeriţi; Bucură-te, cel ce eşti groază judecătorilor iubitori de mită şi ajutătorul celor ce judecă cu dreptate; Bucură-te, cel ce eşti sprijin celor credincioşi şi doborâtorul duşmanilor nelegiuiţi; Bucură-te, cel ce eşti îmbrăcat cu platoşa înţelepciunii şi cu dreptatea că de un scut ai fost aparat; Bucură-te, cel ce cu sabia râvnei de Dumnezeu ai fost înarmat şi te-ai ridicat pe aripile înfrânării; Bucură-te, cel ce cu credinţă că de un coif al mântuirii ai fost acoperit şi cu cununa dragostei prealuminat te-ai încununat; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 9:

        Toată firea omenească se minunează foarte cum tu, preamărite proorocule, ai mers 40 de zile fără să mănânci şi să bei până la muntele Horeb, unde te-ai învrednicit de strălucită arătare a lui Dumnezeu Atottiitorul şi de preadulcea vorbire cu El cântându-I cu cutremur : Aliluia !

Icos 9:

        Ritorii cei mult-grăitori nu se pricep îndeajuns şi nu înţeleg, cum tu cel cu nume mare, Sfinte Ilie, în trup omenesc fiind, asemănător nouă în neputinţe, ai fost răpit cu trupul la cer prin carul şi caii de foc, care ţi s-au arătat ţie. Deci, minunandu-ne de înălţarea ta la cer, slăvim pe Dumnezeu, Cel ce te-a înălţat astfel şi cu umilinţă te chemăm: Bucură-te, cel ce cu minunată înfrânare ai omorât în ţine pe omul cel vechi; Bucură-te, cel ce cu focul râvnei dumnezeieşti, ai ars în ţine toată cugetarea cea materială; Bucură-te, cel ce, ridicându-te la cer, neamului omenesc veselie îi dăruieşti şi viaţă veşnică o întăreşti; Bucură-te, cel ce eşti insenmat de la Dumnezeu cu cinstea şi mărirea cea mai presus de fire şi mai mult decât proorocii cei vechi ai fost preamărit; Bucură-te, cel ce ai fost întâmpinat cu bucurie de cetele îngereşti în locaşurile cereşti; Bucură-te, că numele tău în toată lumea se cinsteşte şi râvnă ta pentru Dumnezeu mult se preamăreşte; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 10:

        Vrând Preabunul Dumnezeu să mântuiască poporul lui Israel de înşelăciunile lui Baal, te-a ales pe ţine, mare proorocule, drept unealtă voii Sale sfinte şi te-a umplut cu putere dumnezeiască de a întoarce pe cei fără de lege, de a îndrepta pe cei păcătoşi, de a lumina pe cei întunecaţi şi pe toţi să-i înveţi a cânta lui Dumnezeu:Aliluia !

Icos 10:

        Zid de apărare fii nouă, preasfinte proorocule, mult mijlocind pentru potolirea mâniei lui Dumnezeu, Care pe bună dreptate ne pedepseşte pe noi păcătoşii şi netrebnicii cu seceta, foamete, cu vânturi nimicitoare aducătoare de boli, că, izbavindu-ne din nevoi, să-ţi cântăm ţie : Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale încui şi descui cerurile şi trimiţi pe pământ, de la Dumnezeu, belşug sau lipsa; Bucură-te, îndelung-mijlocitorule înaintea lui Dumnezeu, cel ce trimiţi ploi, linişte şi rouă dătătoare de viaţă pe pământul amorţit; Bucură-te, cel ce potoleşti valurile năpraznice ale marilor şi furtunilor groaznice şi cu voia lui Dumnezeu stăpâneşti tunetele şi fulgerele; Bucură-te, cel ce opreşti vânturile nimicitoare şi fereşti oamenii şi necuvântătoarele de plăgile cele de moarte; Bucură-te, hrănitorul orfanilor şi al văduvelor şi apărătorul celor milostivi; Bucură-te, cel ce doborî pe prigonitorii hulitori ai credinţei adevărate şi alungi duhurile necurate de la credincioşii Domnului; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 11:

        Cântare de umilinţă îţi aducem ţie, proorocule al lui Dumnezeu, Ilie; precum ai primit ruga lui Elisei, când a cerut de la ţine, că puterea ce-o aveai să treacă asupra lui şi inaltandu-te spre cer, i-ai slobozit vesmântul tău, pe care luându-l a despărţit apă, precum şi tu odată ai despărţit apele Iordanului, moştenind darul lui Dumnezeu ce lucra în ţine, aşa, acum, acoperă-ne şi pe noi cu vesmântul milei tale şi ne izbăveşte de toate nevoile şi necazurile, că să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icos 11:

        Aratatu-te-ai că un luceafăr luminos întru Israel, prea lăudate proorocule, strălucind asemenea îngerilor cu viaţă şi înţelepciunea ta şi cu darul facerii de minuni şi ai luminat pe oameni cu propovăduirea adevărului dumnezeiesc, alungând întunericul slujirii idolilor; drept aceea, lăudându-te te mărim cântând: Bucură-te, stea strălucitoare, ce cu strălucirea ta luminezi toată lumea; Bucură-te, făclie pururea arzătoare, care, arzând, luminezi celor ce stau în întuneric; Bucură-te, cel ce cu mintea şi cu duhul înţelepciunii ai fost luminat şi cu duhul înţelegerii şi întăririi ai fost împuternicit; Bucură-te, cel ce ai fost luminat cu duhul cunoştinţei şi al smereniei şi adăpat ai fost cu temerea de Dumnezeu; Bucură-te, cel ce te-ai împodobit cu virtuţile cele înalte şi cu minunile cele mai presus de înţelegere; Bucură-te, cel ce ai împlinit pe pământ judecăţile Domnului şi ai uns pe împăraţi şi prooroci; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 12:

        Mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu, prealaudate proorocule Ilie, căci în viaţă ta pământească ai proorocit şi ai săvârşit mari minuni, iar mai pe urmă, răpit cu trupul la cer şi după suirea cea mai presus de fire, te-ai înfăţişat pe Muntele Taborului unde Domnul S-a schimbat la faţă şi ai vorbit cu El; şi până astăzi nu încetezi a săvârşi minuni şi a izvorî bogăţia milelor şi a tămăduirilor, celor ce cu osârdie te cinstesc, cântând lui Dumnezeu cu credinţă : Aliluia !

Icos 12:

        Cântând râvnă ta cea fierbinte pentru Dumnezeu şi viaţă ta cea îngerească, precum şi minunile tale cele mari şi bunăvoinţa lui Dumnezeu arătată pentru ţine, laudă aducem ţie, mare prooroc Ilie, cel cu nume mare, dar neputând înfăţişa după cuviinţă, cinstea şi mărirea ta, cu umilinţă cântăm ţie unele că acestea: Bucură-te, chivot al dumnezeiestii măriri şi locaş preasfintit al Sfintei Treimi; Bucură-te, sfeşnic prea luminat al Bisericii neinserate şi mireasma cea cu bun miros a raiului dumnezeiesc; Bucură-te, povăţuitorul pustnicilor cuviosi iar celor feciorelnici îndrumător şi ajutător; Bucură-te, cel ce îndemni pe cei păcătoşi la pocăinţă şi mijloceşti viaţă veşnică pentru mântuirea întregului neam creştinesc; Bucură-te, cel ce te-ai îndulcit de lumina sfinţilor şi a negrăitei slave şi pururea preaslăveşti pe Dumnezeu; Bucură-te, că la sfârşitul vremurilor vei arată semne mari şi vei săvârşi minuni pentru întărirea oamenilor în credinţă cea adevărată spre a înfruntă pe vrăjmaşul antihrist; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 13:

        O , preaminunate şi preaînălţate proorocule al lui Dumnezeu Ilie, mare râvnitor pentru slavă lui Dumnezeu, cel ce trimiţi pe pământ ploile şi seceta, belşugul şi lipsa, ascultă această puţină rugăciune, pe care cu evlavie o aducem, şi prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apară-ne de seceta, de foamete şi de bolile cele aducătoare de moarte şi dăruieşte nouă bună întocmire a văzduhului şi toată îmbelşugarea pământului întărindu-ne în dreapta credinţă şi viaţă curată, că, izbavindu-ne de chinurile cele veşnice, să ne învrednicim de fericirea raiului cântând lui Dumnezeu : Aliluia ! (acest condac se zice de trei ori) Apoi se zice iarăşi Icosul întâi şi Condacul întâi

Icos 1:

        Înger vieţuitor în trup te-ai arătat, proorocule, prin râvnă cea pentru Dumnezeu şi prin viaţă ta curată; căci încă prunc fiind, părintele tău, Sovah, văzut-a îngeri luminaţi cu ţine vorbind, cu foc infasurandu-te şi cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel că râvnă ta e fierbinte pentru Dumnezeu şi că puterea graiurilor şi a vieţii tale e că o lumina neprihănită; pentru aceea, cu uimire grăim ţie unele că acestea: Bucură-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel; Bucură-te, cel ce încă din pântecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului şi al bunei cinstiri a lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce asupra căruia s-a descoperit preaslăvită arătare, ce a minunat pe părintele tău; Bucură-te, cel ce din tinereţe ai iubit curăţia feciorelnică şi tăcerea; Bucură-te, cel ce ai urat deşertăciunile lumii şi toate bucuriile ei, iar sufletul tău în întregime l-ai închinat lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce cu lumina înţelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat şi cu învăţătură temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adăpat; Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Condac 1:

        Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru mustrător al împăraţilor nelegiuiţi strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atottiitorul, cu sfinţenia vieţii şi a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri şi vei veni înaintea celei de a două veniri a lui Hristos, laudă îţi aducem ţie, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare îndrăzneala către Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile şi necazurile cu rugăciunile tale, pe noi cei ce-ţi cântăm : Bucură-te, Ilie, mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a două veniri a lui Hristos!

Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

        Preamărite şi preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viaţă ta îngerească, cu râvnă ta fierbinte către Dumnezeu Atottiitorul, cu semnele şi cu minunile tale, şi cu marea lui Dumnezeu bunăvoinţa faţă de ţine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; invrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la faţă, acum sălăşluind în locaşurile raiului şi stand în faţă tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în faţă sfintei tale icoane, şi cu umilinţă alergăm către mijlocirea ta. Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinţei, al izbăvirii de păcate şi cu atotputernică Să bunăvoinţa să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, idrumadu-ne spre tot lucrul bun; că să ne întărească în lupta împotriva poftelor şi a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeţii, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătăţii, al răbdării, al înţelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu şi al izbăvirii aproapelui. Nimiceste prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creştinesc prin necinstirea credinţei dreptslavitoare, faţă de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinţilor şi a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în beznă necinstei, a desfrâului şi a pierzaniei.
        Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta manie a lui Dumnezeu; apară oraşele, satele şi ţară noastră de seceta, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli şi răni aducătoare de moarte, de neînţelegeri între fraţi, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri şi de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întăreşte poporul nostru binecredincios şi ajută-l în toate faptele lui bune. Mijloceşte, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriţilor noştri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriţilor, înţelepciune în purtare şi învăţătură, cucernicie şi tărie în ispite; judecătorilor dăruieşte-le nepărtinire şi lepădare de poftă câştigurilor, dreptate şi milă faţă de cei obijduiţi; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă faţă de supuşi, milă şi dreapta judecată, iar dreptcredincioşilor supunere şi ascultare faţă de cârmuitori, cum şi îndeplinirea cu sârguinţă a tuturor îndatoririlor lor; că astfel, în pace şi cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtăşirea bunătăţilor celor veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste şi închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul la vreme de seceta

        Te cinstim pe ţine proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, căci pentru râvnă ta întru mărirea Domnului Atottiitorului, neputând răbda să vezi închinarea la idoli şi nelegiuirea fiilor lui Israel, l-ai înfruntat pe regele Ahab, călcătorul de lege şi pentru pedepsirea acestora prin rugăciune ai cerut de la Dumnezeu foamete de trei ani pe pământul lui Israel, spre a-l îndepărta de idolii netrebnici, pentru că să se lase de fărădelegi şi de nedreptăţi, să se întoarcă spre unul adevăratul Dumnezeu şi spre împlinirea sfintelor Sale porunci. În timp de foamete, preaminunate, ai hrănit pe văduva din Sarepta, iar pe fiul ei cel mort, prin rugăciune l-ai înviat. După trecerea timpului de foamete proorocit, ai adunat pe Muntele Carmelului poporul israelit învechit în păcătoşenie şi lepădare de Dumnezeu şi prin rugăciune foc din cer ai dobândit peste jertfă ta, cu această minune întorcând pe Israel către Domnul. Pe proorocii cei mincinoşi ai lui Baal i-ai ruşinat, iar după aceea, prin rugăciune, cerul iarăşi l-ai deschis şi ploaie multă pe pământ ai dobândit, iar pe credincioşii din Israel i-ai umplut de bucurie. Către ţine, preafericitul Domnului Ilie, cu umilinţă alergăm, noi păcătoşii şi smeriotii, chinuiţi de arşiţa şi seceta : Mărturisim că nu suntem vrednici de milă şi de harul lui Dumnezeu; mai curând suntem vrednici pe dreptate de ameninţarea aspră a mâniei Lui cu tot felul de rele boli, necazuri şi jale. Căci n-am umblat în frică de Dumnezeu, pe calea poruncilor Lui, ci în poftele desfrânării inimilor noastre, şi tot felul de greşeli fără de număr am săvârşit. Fărădelegile noastre ne-au întunecat mintea şi nu suntem vrednici a ne arată în faţă Domnului şi a privi la cer. Mărturisim că şi noi că şi vechiul Israel, ne-am îndepărtat de Domnul Dumnezeul nostru prin fărădelegile noastre, şi de nu ne inchinaam lui Baal şi altor idoli netrebnici atunci prin robia patimilor şi prin poftele noastre slujim idolului; prin patimă îmbuibării şi a poftelor slujim idolului lăcomiei şi al trufiei, idolului mândriei şi al îngâmfării şi mergem pe urmele împotrivirii faţă de Dumnezeu prin năravuri rele şi slujim duhului pierzător al veacului. Mărturisim, că pentru aceea s-a închis cerul şi s-a făcut că aramă, fiindcă s-au închis inimile noastre în faţă milei şi iubirii adevărate faţă de aproapele nostru. Pentru aceea pământul s-a uscat şi s-a făcut neroditor, fiindcă nu aducem Domnului nostru roadele faptelor bune. De aceea, nu ne da ploaie şi rouă, fiindcă nu avem lacrimi de umilinţă şi rouă dătătoare de viaţă a cugetului către Dumnezeu. De aceea s-au veştejit toate bucăţele şi toată iarbă câmpului fiindcă s-a uscat în noi tot gândul cel bun. De aceea s-a întunecat văzduhul pentru că mintea noastră s-a întunecat de gânduri rele, iar inima noastră s-a întinat de poftele fărădelegii. Mărturisim că şi ţie, proorocul Domnului suntem nevrednici a ne ruga. Căci tu, om fiind, asemănându-te nouă prin patimi, cu viaţă ta asemenea îngerilor te-ai făcut şi că unul fără trup ai fost înălţat la cer; iar noi prin faptele şi gândurile noastre ruşinoase, sufletul nostru deopotrivă trupului l-am făcut. Tu prin post şi priveghere i-ai minunat pe îngeri şi pe oameni, iar noi ne-am făcut robi necumpătării şi poftelor. Tu râvneai la slavă lui Dumnezeu, noi însă, ne depărtăm de slăvirea Domnului şi Creatorului nostru şi ne ruşinăm a mărturisi preamărit numele Lui. Tu ai stârpit necinstea şi deprinderile rele, iar noi ne robim năravurilor lumii potrivnice Domnului mai vârtos decât poruncilor Lui şi a rânduielilor Bisericii. Şi câte păcate şi nedreptăţi n-am săvârşit noi păcătoşii ! Prin păcatele noastre am istovit îndelungă răbdare a Domnului. Pentru toate acestea dreptul Judecător s-a mâniat pe noi şi în mania Lui ne-a pedepsit. Deci, cu îndrăzneala mare faţă de Dumnezeu şi nădăjduind în iubirea ta faţă de neamul omenesc, cutezam a te ruga, mărite proorocule. Milostiv fii faţă de noi nemernicii şi nevrednicii, roagă pe Atotbunul Dumnezeu să nu se manie pe noi până în sfârşit, că să ne piardă pentru fărădelegile noastre, ci să ne trimită pământului însetat ploaie îmbelşugată şi curată şi să ne dăruiască roadă bogată şi bunaintocmire a văzduhului; mijloceşte milă Împăratului ceresc, dar nu pentru noi păcătoşii şi nevrednicii, ci pentru aleşii robii Lui care nu şi-au plecat genunchii în faţă lui Baal al lumii acesteia, pentru blândeţea şi curăţia copiilor, pentru dobitoacele cele necuvântătoare şi pentru păsările cerului, care îndură din pricina fărădelegilor noastre şi pier de foame, de arşiţa şi de sete. Dobândeşte pentru noi prin rugăciunile tale bine-plăcute lui Dumnezeu : duhul pocăinţei şi al smereniei, duhul blândeţii şi al înfrânării, al iubirii, al răbdării, al temerii de Dumnezeu şi al bunei cinstiri, că astfel, întorcându-ne de la căile necinstei la calea cea dreapta a faptelor bune, să umblăm în lumina poruncilor Domnului şi să ajungem la bunurile făgăduite nouă, binecuvântând pe Cel fără de început Dumnezeu-Tatăl, pe iubitorul de oameni Unul-Născut Fiul Sau şi pe sfinţitorul Duh Preasfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.